Správa

o činnosti Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove

za obdobie od 27.5.2013 do 25.4.2014

 

Vážení kolegovia poľovníci,

   predkladám Vám správu o činnosti OPK za obdobie od zasadnutia Konferencia OPK v Bardejove dňa  26.4.2013,  na riadení ktorej sa podieľalo Predstavenstvo OPK v Bardejove. Členovia predstavenstva pracovali koncepčne a cieľavedome  a teda konštatujem, že stanovené úlohy zrealizovali a splnili. Predstavenstvo OPK sa za hodnotené obdobie zišlo na svojich zasadnutiach 4-krát, kde prijalo 23 uznesení. Predmetom jednotlivých zasadnutí predstavenstva OPK boli úlohy prenášané kanceláriou SPK, zabezpečovanie ich realizácie na podmienky OPK, ako aj riešenia aktuálnych úloh. Priemerná účasť bola 89,28 %. Predmetom jednotlivých zasadnutí P-OPK boli aktuálne úlohy  vyplývajúce zo Stanov SPK na podmienky našej OPK ako aj úlohy vyplývajúce z § 42 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve: organizačné zabezpečenie kurzu poľovníctva, organizačné zabezpečenie chovateľskej prehliadky, rozbor hospodárenia OPK, organizačné zabezpečenie streleckých podujatí, časový a obsahový program činnosti orgánov v roku 2013 a s tým spojený rozpočet, zhodnotenie činnosti OPK za rok 2013. Činnosť predstavenstva bola v priebehu roka vyhodnocovaná na zasadnutiach z ktorých bol spracovaný písomný materiál k plneniu uznesení, ktoré predstavenstvo od ostatnej Konferencie OPK prijalo. Konferencia Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove dňa 26.apríla 2013 prijala uznesenia zamerané na zabezpečenie:

    - časového a obsahového programu orgánov OPK na rok 2013

    - rozpočtu Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove na rok 2013

    - opatrení prijatých poradným zborom na zabezpečenie chovateľských cieľov v okrese       

    - informovanosti zástupcov poľovníckych združení k uplatňovaniu  užívania poľovného revíru v zmysle  zákona o poľovníctve                                              

Ďalej to boli aktivity:

    - organizovať a vykonávať chovateľské prehliadky a odbornú prípravu členov hodnotiteľskej komisií.

    - organizovať odbornú prípravu na poľovnícke skúšky

    - vykonávať skúšky uchádzačov o poľovný lístok

    - organizovať streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizovať kontrolné streľby členov komory

 

Kurz o prvý poľovný lístok – od minuloročnej konferencie OPK  bolo zabezpečované vzdelávanie uchádzačov o prvý poľovný lístok. Po splnení praktickej časti bolo rozhodnutím predstavenstva OPK 27 uchádzačov pripustených k záverečným skúškam,  ktoré úspešne absolvovali dňa 24.5.2013. V tomto roku bolo po splnení teoretickej a praktickej prípravy rozhodnutím predstavenstva OPK 24 uchádzačov pripustených k záverečným skúškam,  ktoré sa budú konať dňa 6.6.2014. V súlade s Vyhláškou MP SR č.344/2009 z.z.  Skúšobného poriadku pre skúšky z poľovníctva neboli pripustení dvaja uchádzači pre nesplnenie podmienok na skúšku. 

     V súčasnosti po absolvovaní teoretickej časti, ktorá sa konala v mesiacoch február - marec 2014  vykonáva praktickú časť v poľovných revíroch okresu 23 uchádzačov o prvý poľovný lístok. Príprava, skúšobné otázky spracované v skriptách a poľovnícke skúšky sa vykonávajú cez internet, kde každý z uchádzačov má pridelený svoj prístupový kód. Pre zvládnutie skúšky je potrebná 80 % - ná úspešnosť. 

 

    V roku 2014 sa chovateľská prehliadka spojená s poľovníckou výstavou konala tradične v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove v trvaní 21 dní. Túto si podľa dostupnej evidencie prezrelo 1.507  návštevníkov z toho bolo iba 452 poľovníkov. Predložených bolo 208 jeleňov, 188 srncov, 32 trofejí z diviakov.

  • Celkove bolo v uplynulej poľovníckej sezóne ulovených 733 jedincov jelenej zveri (99 % plnenie), čo je o 40 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku, z toho sa ulovilo 208 jeleňov, 320 jeleníc  a 205 jelenčiat. 56 ks jelenej zveri (8%) bolo evidovaných ako úhyn. Bodovú hodnotu dosiahlo 28 trofejí: 10 ks strieborná a 18 ks bronzová medaila. Plánovaný odstrel srnčej zveri bol splnený na 99 %, čo predstavuje celkom 459 ulovených ks srnčej zveri, čo je o 15 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku. Z uvedeného počtu sa  ulovilo 188 srncov, 169 sŕn a 102 srnčiat. 176 ks srnčej zveri (38 %) bolo evidovaných ako úhyn. Bodovú hodnotu dosiahli 4 trofejí - 1 ks zlatú, 2 ks striebornú a 1 ks  bronzovú medailu. Plánovaný odstrel diviačej zveri bol splnený na 92 %. Z plánovaného počtu 795 jedincov diviačej zveri bolo ulovených 731 kusov diviačej zveri, čo je o 54 kusov viac ako v prechádzajúcom roku. 17 ks diviačej zveri (2 %) bolo evidovaných ako úhyn. Bodovú hodnotu dosiahlo 12 trofejí: 3 ks zlatá medaila, 5 ks strieborná  a 4 ks bronzová medaila.

 

     Na základe vyhodnotenia predchádzajúcej poľovníckej sezóny opätovne sa prejavuje problém plánovania chovu a  lovu zveri  (zreálnenie a vykazovanie skutočných stavov zveri podľa pohlavia a vekových tried), následné plnenie plánu lovu zveri, problém selektívneho odstrelu hlavne u jelenej a diviačej zveri, nedodržanie štruktúry odstrelu. Chýba nám na chovateľských radách koordinácia a spolupráca medzi susediacimi užívateľmi poľovných revíroch pri riešení poľovníckeho obhospodarovania jelenej a diviačej zveri so zameraním na dodržiavania štruktúry schváleného odstrelu alebo pri dodržiavaní predpisov na úseku výkonu práva poľovníctva. Vychádzajúc z rokovania Poradného zboru v Prešove, k narastaniu jarných kmeňových stavov prispieva aj neplnenie plánu lovu samíc a mláďat. Pri znižovaní jej stavov má byť snahou plniť plán lovu samíc, ktoré sú nositeľkami prírastku. Na základe záverov rokovania a rozhodnutia Poradného zboru v pôsobnosti Prešovského kraja sa v  novej poľovníckej sezóne 2014/2015 pre zabezpečenie kontroly plnenia lovu bude naďalej realizovať predkladanie spodných čeľustí z ulovených samíc jelenej zveri.

     V rámci plnenia úlohy konferencie, predstavenstvo OPK sa na predchádzajúcich zasadnutiach zaoberalo aj využitím finančných prostriedkov z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva na nákup medikovaného krmiva GALMEKTÍN pre raticovú zver jednotlivým užívateľom PR v okrese Bardejov. Tento projekt bol v roku 2013 aj realizovaný podľa schváleného rozdeľovníka a jednotlivé množstva boli dodané jednotlivým užívateľom PR okresu. Vzhľadom k nedostatočnému záujmu zo strany užívateľov poľovných revírov nebol nákup prípravku začiatkom roka 2014 realizovaný.  Napriek tomu máme snahu s takýmto využitím finančných prostriedkov z fondu pokračovať aj v budúcom období, ale len za spoluúčasti jednotlivých užívateľov poľovných revírov.  

 

Kynologická oblasť: na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove v súlade so Stanovami SPK uznesením predstavenstva OPK č. 5/2013 kynologickú činnosť zabezpečovala Okresná organizácia SPZ v Bardejove v súlade s § 42 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve s cieľom zabezpečenia jednotlivých skúšok. Pre ohniska besnoty v okrese v mesiacoch apríl až jún 2013  sa nekonali brlohárske skúšky. Tieto plánujeme uskutočniť v tomto roku samozrejme podľa potrebného počtu prihlásených brlohárov.

Predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Stavenčík Zlaté. Z počtu 10 prihlásených psov bolo na skúšky potvrdených a predvedených 9 psov, z toho v I. cene 2 psy v II. cene 3 psy a v III.cene 4 psy. Hlavný rozhodca Ján Orečný vyhodnotil  prípravu psov na priemernej úrovni. Vodiči boli hodnotení ako priemerní. Kladne bola hodnotená organizácia a tradičné dodržiavanie poľovníckych tradícii počas predbežných skúšok farbiarov.

     Pre nedostatočný počet prihlásených psov (3) sa opakovane nekonali farbiarské skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri.

     Zavŕšením kynologických podujatí bývajú už tradične skúšky duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov boli ku skúškam duričov  prednostne pripustené duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré dosiahli vek min. 24 mesiacov. Výsledky jednoznačne potvrdzujú, že staršie psy sú skúsenejšie a lepšie pripravené, čo bolo možné pozorovať aj na týchto skúškach  duričov ktoré sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Družba Bardejov. Z počtu 32 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 13 psov, z toho v I. cene 4 psy, v II. cene 3 psy a v III. cene 6 psov. Hlavný rozhodca Vladimír Mihok vyhodnotili pripravenosť psov na priemernej úrovni. Skúšky po organizačnej stránke boli v poľovných revíroch pripravené na dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov  a tradícii. 

     Na základe požiadania zástupcov Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča  bola Obvodná poľovnícka komora v Bardejove, Okresná organizácia SPZ v Bardejove, PZ Dujava Becherov a PZ Lipie Nemcovce v dňoch 6. až 8. 12. 2013 spoluorganizátormi vrcholného medzinárodného kynologického podujatia Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča - IX. ročník Pohára Ing. Gustáva Kořínka.  Takéto náročné medzinárodné podujatie sme dokázali zabezpečiť organizačne a finančne k vysokej spokojnosti všetkých účastníkov.

   

V oblasti poľovníckej kynológie predstavenstvo OPK vyslovuje poďakovanie PZ Družba Bardejov, Stavenčík Zlaté, Dujava Becherov a Lipie Nemcovce za vlastnú aktivitu a príkladnú organizáciu kynologických podujatí,  ktoré sa konali v spolupráci s OkO SPZ v Bardejove.

Podľa hlásení jednotlivých užívateľov celkove evidujeme v okrese 235 poľovných psov:

    - na dohľadávku jelenej zveri        55                                                                                         

    - na dohľadávku srnčej zveri        43                                                                                         

    - na dohľadávku diviačej zveri    147                                                                                          

    - na brlohárenie                         29

 

     Strelecká činnosť sa zabezpečovala na poľovníckej strelnici vo Sveržove. Zdokonaľovanie streľby využívaním poľovníckej strelnice ako aj možnosť zastreľovania zbraní za pomoci nastreľovacieho zariadenia aj mimo plánovaných podujatí sa dostalo do povedomia väčšiny držiteľov poľovných zbraní. Poľovnícke združenia Družba Bardejov, Barvienok Tarnov, Busov Vyšný Tvarožec, Čierna hora Hrabské, Diana Stuľany, Strážna Kurima, Chotárnik-Noriče Lukov, Kamenec Zborov, Dujava Becherov, Dukance Kobyly, Magura Stebník, Jatník Andrejova, SNP Malcov, Sokol Kružľov, Stavenčík Zlaté, Prameň Hažlín si v roku 2013 zorganizovali vlastné strelecké podujatia pod dozorom streleckého rozhodcu. Na kontrolných streľbách v roku 2013 sa v streľbe guľovnicou zúčastnilo 290 členov a 146 členov brokovnicou.  

 

     Osvetová činnosť bola zameraná na spoluprácu s OkO SPZ v Bardejove pri zabezpečovaní uskutočnených podujatiami s cieľom pôsobiť na všetkých držiteľov poľovných lístkov a na nepoľovnícku verejnosť v snahe pozitívne zmeniť postoj k poľovníctvu na Slovensku i na poslanie jeho členov - súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva, výtvarná a literárna súťaž žiakov základných škôl, Hubertove poľovnícke slávnosti, chovateľská prehliadka a presadzovanie lesničiarstva na všetkých podujatiach, kde pri hlase tónov z lesných rohov a lesníc sa zanecháva a umocňuje dobrý pocit a vážnosť celkovej činnosť poľovníkov.

 

Činnosť kancelárie OPK v Bardejove

     Zriadením kancelárie OPK v Bardejove v sídle OPK – po dohode s Okresnou organizáciou  SPZ v budove OkO SPZ Bardejov sa zabezpečila celková odborná, administratívna a vykonávaná činnosť Obvodnej poľovníckej komory v Bardejove. Kancelária OPK si plní zákonom stanovené úlohy priebežne bez problémov:

- v osvetovej oblasti to predstavovalo organizačné zabezpečene kurzu pre skúšky o poľovný lístok od teoretickej časti – školením v rozsahu 70 hod., cez praktickú časť kurzu, strelecký výcvik až  po záverečné skúšky zo strelectva, skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky pre získanie zbrojného preukazu (spracovanie vysvedčení, prehľadov a pod.), 

- v poľovníckej činnosti sa priebežne spracovávali prehľady o plnení plánov lovu, spracovanie výsledkov z chovateľskej prehliadky a spolupráca s Pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Bardejov                                         

- streleckej oblasti materiálne a organizačné zabezpečenie streleckých podujatí od potrebných propozícií, prehľadov, tlačív, zabezpečení pozvaní na kontrolné streľby a personálu pre jednotlivé druhy podujatí.

    Činnosť na úseku  ekonomicko – administratívnom predstavovala  korešpondenciou kancelárie OPK s  jednotlivými funkcionármi PZ okresu (predseda, poľovnícky hospodár,),  členmi predstavenstva OPK, uchádzačmi kurzu o prvý poľovný lístok a rôznymi organizáciami a inštitúciami. Ďalej je to spracovanie písomných materiálov k zasadnutiam predstavenstva a konferencie OPK, vedenie účtovnej evidencie, spracovanie mesačnej a ročnej účtovnej uzávierky OPK, spracovanie a podanie daňového priznania za OPK a mesačných prehľadov     pre Daňový úrad, účtovná činnosť – prijímanie úhrad členského, poplatkov za vydanie poľovných lístkov, vydávanie potvrdení pre predĺženie platnosti poľovného lístka a zbrojného preukazu.

Ďalšou nemenej dôležitou činnosťou je vydávanie a evidencia poľovných lístkov, ktorá je zabezpečovaná v zmysle metodických pokynov SPK v „Knihe evidencie vydaných a predĺžených poľovných lístkov“. V roku 2013 bolo vydaných spolu  332 poľovných lístkov:                   

    - 315  poľovných lístkov pre občanov s trvalým pobytom na území SR                                             

    -  17   poľovných lístkov vydaných pre cudzincov.

Ekonomickú oblasť a hospodárenie: základom bol rozpočet schválený predstavenstvom OPK dňa 5.12.2012 a Konferenciou OPK dňa 26.4.2013. Čerpanie výdavkov bolo v súlade s postaveným plánom  na zabezpečenie funkčnosti orgánov a kancelárie Obvodnej poľovníckej komory so  zameraním na základné administratívno  organizačne zabezpečenie OPK. Príjmy z nevýrobnej činnosti predstavovali  členské príspevky právnických osôb, poplatky kurzu poľovníctva, poplatky za vydanie resp. predĺženie poľovného lístka a príjmy z úrokov na účte SLSP a.s. Bardejov. V relatívnom prepočte plánu výdavkov na dosiahnuté príjmy Obvodná poľovnícka komora v Bardejove za rok 2013 dosiahla zisk.

     Vážení zástupcovia užívateľov poľovných revírov, vážení prítomní,

po zhodnotení činnosti Obvodnej poľovníckej komory v jednotlivých oblastiach môžeme konštatovať, že predstavenstvo OPK v Bardejove pracovalo zodpovedne na požadovanej úrovni. Zvolený systém práce bol správny. Využívam dnešnú príležitosť poďakovať sa Vám všetkým členom predstavenstva OPK a jednotlivým zástupcom za ústretovosť pri organizovaní našich podujatí a korektnú spoluprácu. Verím, že táto bude realizovaná aj v budúcnosti aspoň na takej úrovni ako doteraz.

  PhDr. Jaroslav Džunda 

Bardejov   25. apríla 2014                                                         predseda OPK

                                               

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbj@mail.t-com.sk