Organizačné zabezpečenie

kurzu pre skúšky o prvý poľovný lístok v roku 2 0 1 6.

 Kurz zabezpečiť podľa jednotlivých častí následovne:

 - teoretická časť: 26. február 2016 –  20. marec 2016 

 - praktická časť: marec 2016 – apríl 2017

 - výcvik a skúšky zo strelectva: júl – september 2016

 - záverečné skúšky:   máj 2017

 

1. Prihlášky do kurzu, zoznamu uchádzačov, pozvanie uchádzačov na inštruktáž kurzu  uchádzačov o poľovný lístok

            T - február 2016                                 Z – podpredseda OPK

2. Spracovanie rozvrhu teoretickej časti kurzu s určením prednášateľov,  zaslanie oznámenia uchádzačom  kurzu na teoretickú časť, zaevidovanie "Záznamu o prípravnom školení uchádzača"

            T - február 2016                                 Z – podpredseda OPK

3. Zabezpečenie priestorov pre teoretickú prípravu

            T – 26.2.2016 – 20.3.2016                 Z – podpredseda OPK

4. Spracovanie a zaslanie PZ – obsah a rozsah praktickej prípravy,  informovať PZ o možnosti zaradenia  kurzu  uchádzačov o poľovný lístok

T - marec 2016                                   Z – podpredseda OPK, predseda Ok OPK

5. Zabezpečenie praktického streleckého výcviku - zbrane, terče, náboje

    T – jul - septembert 2016                           Z – podpredseda OPK,  predseda Sk OPK

6. Predloženie  vyhodnotenia praktickej prípravy uchádzačov kurzu o poľovný lístok P-OPK

    T – apríl 2017                                           Z – podpredseda OPK, predseda Ok OPK

7. Príprava dokumentácie k záverečným skuškam uchádzačov kurzu o poľovný lístok, prihlášky, výsledky strelieb, prehľady, vysvedčenia. Požiadať Kanceláriu SPK  o delegovanie skúšobnej komisie pre záverečné skúšky kurzu o poľovný lístok, ako aj OR PZ o delegovanie skúšobného komisára pre doplnkovú skúšku  z poľovníctva - držanie zbraní a streliva

    T - máj 2017                                              Z – predseda OPK,  – podpredseda OPK

 

 

   Bardejov  10. február  2016

 

                                                                                   PhDr. Jaroslav Džunda v.r.                                                                                                                  predseda OPK

 

 

 

 

     Účelom je teoreticky a prakticky pripraviť uchádzača a zistiť, či má požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či teoreticky prakticky ovláda zásady streľby z nej, či vie prakticky a teoreticky poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

 

- vek 16. rokov,

- teoretická časť - 70 hod.  

- praktická časť - strelecký výcvik a záverečné skúšky zo strelectva

- praktická príprava v poľovníckom združení a akciách OkO SPZ - PZ - výstavba poľovnícky zariadení, starostlivosť o zver –účasť na individuálnych a spoločných poľovačkách, príprava krmiva pre zver, prikrmovanie, vynášanie soli a pod.

 - OkO SPZ - účasť na streleckých a kynologických podujatiach organizovaných OkO SPZ,   poľovnícka výstava, brigády na strelnici a diviačej oborke oplôtku - Spolu min. 100 hod. !!!

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbj@mail.t-com.sk